Werkplan 2017

De projecten en activiteiten op lokaal niveau sluiten aan op het districtswerkplan. De keuze van de projecten en activiteiten is een afdelingsaangelegenheid en is mede gebaseerd op succesvolle en noodzakelijke acties van de afgelopen jaren.

Voorwoord

Veilig Verkeer Nederland staat voor veilig verkeer. Voor kinderen, ouders, jongeren, ouderen, fietsers, automobilisten, bromfietsers, kortom voor iedereen. Veilig verkeer betekent vooral het zoeken van een goed evenwicht. Want iedereen heeft ruimte nodig in het verkeer. En iedereen wil zich veilig in het verkeer kunnen bewegen. Hierbij kan worden gedacht aan; Veiligheid Woonwijken, Schoolroutes, Ouderen. Ons streven als lokale afdeling Dinkelland, is in eerste instantie gericht op de dialoog, voorlichting en verkeerseducatie waarbij het gemeentelijke Verkeersbeleidsplan als uitgangspunt wordt genomen. Er zijn een aantal projecten die ieder jaar terug komen in het werkplan, die zullen worden uitgevoerd. Het project BROEM is landelijk vervangen door het project OPFRISCURSUS. In de nieuwe cursus komen vanzelfsprekend de theorie en praktijk aan de orde.

A.A.M. Kremer

Voorzitter VVN Dinkelland

 

Activiteiten VVN Dinkelland

Veilig  Verblijven;

Terugdringen van verkeersongevallen en het verbeteren van de verblijfskwaliteit in de woonwijken. Conform de landelijke campagne "De scholen zijn weer begonnen" en het stimuleren van de theoretische en praktische verkeerseducatie wordt het projectTheoretisch en Praktisch verkeersexamen basisscholen uitgevoerd.Er zijn inmiddels veel verkeersouders die zich hiervoor inzetten. Contactpersoon is mevr. Workel-Wintels.

Veilig Verplaatsen;

Terugdringen van verkeersongevallen, aandacht voor de veiligheid van fietsers en bromfietsers en het verbeteren van de verkeerseducatie aan leerlingen in het voortgezet onderwijs. Informeren over de veilige verkeersdeelname door seniorverkeersdeelnemers en het voorkomen van verkeersletsel. Afdeling Dinkelland geeft een invulling aan dit thema door het organiseren van praktijktesten en rijvaardigheidsritten door middel van de zgn. "BROEM-ritten".

Samenvattend zijn voor de planperiode 2017 de volgende projecten in het werkplan omschreven;

  1. Algemene projecten
  2. Verkeersexamen basisscholen (uitgebreid met een praktijkexamen);
  3. Rijbewijshouders op herhaling;
  4. Scootmobiel

ALGEMENE PROJECTEN VVN AFDELING DINKELLAND

Doel

Het gehele jaar door zullen landelijk en regionaal door VVN diverse acties plaats vinden om de verkeersonveiligheid tegen te gaan. Afdeling Dinkelland zal helpen de landelijke alsmede de districtsdoelstellingen uit te dragen. Daarnaast zal de afdeling eventueel ondersteund door regionale deskundigheid proberen plaatselijk burgers en overheden te helpen bij de implementatie van het begrip "Duurzaam Veilig" en het oplossen van plaatselijke verkeersknelpunten. Hierbij zullen we aandacht geven aan de subjectieve verkeersonveiligheid in Dinkelland.

Doelgroep

Alle categorieën verkeersdeelnemers in Dinkelland.

Programma

Het programma bestaat uit het ondersteunen van landelijke campagnes door het verzorgen en/of verspreiden van affiches, folders en actiemateriaal, het meewerken aan publieksacties en acties bij bedrijven. Tevens zullen plaatselijke verkeersprojecten waar de verkeersveiligheid in het geding is kritisch worden gevolgd. Bij nieuwe verkeerskundige ontwikkelingen en veranderde inzichten bij de overheid kan de bevolking van Dinkelland rekenen op deskundige ondersteuning van de afdeling.

Planning

Doorlopend 2017

VERKEERSEXAMEN BASISSCHOLEN

Doel

Verbeteren van het verkeersinzicht, verkeerskennis en de verkeersvaardigheden d.m.v. educatie om uiteindelijk tot een veiliger verkeersgedrag te komen onder de schoolgaande kinderen.

Doelgroep

Het landelijke schriftelijke verkeersexamen is bestemd voor de hoogste groepen (groep 8). Een ander onderdeel is het praktijkexamen dat inmiddels zowel in Denekamp als in Ootmarsum wordt afgenomen.

Programma

Het landelijke schriftelijk verkeersexamen bestaat uit 7 thema's. Gezamenlijk met de plaatselijke leerkrachten maakt VVN een keuze uit 4 thema's gebaseerd op de plaatselijke gevaarlijke verkeerssituaties. Het verplichte thema voor iedere school behandelt de algemene zaken zoals de verkeersregels en verkeerstekens uit het RVV1990.

De afsluiting van deze thema’s vindt plaats door het behalen van een diploma.

Planning

De datum voor het schriftelijke en het praktische verkeersexamen wordt in onderling overleg met de betrokkenen vastgesteld en zal in het voorjaar 2017 plaatsvinden.

RIJBEWIJSHOUDERS OP HERHALING/OPFRISCURSUS

Doel

Bij dit project worden de psychomotorische vaardigheden van automobilisten getest. Tevens wordt getracht de leerervaring en de kennis van de regelgeving te vergroten om uiteindelijk tot een verkeersveiliger gedrag te komen onder automobilisten.

Doelgroep

Alle automobilisten van 50 jaar en ouder van de gemeente Dinkelland worden uitgenodigd  voor deze cursus.

Programma

Verkeersveilig gedrag is een begrip dat in feite kan worden verdeeld in verschillende aspecten. Een van die aspecten is de psychomotorische vaardigheid.De psychomotorische vaardigheden zoals waarnemingen, reactiesnelheid en concentratie  worden met het toenemen van de leeftijd minder. VVN (afdeling Dinkelland) wil deze vaardigheden testen en eventueel aangeven hoe deze zijn te verbeteren.Een ander aspect van verkeersveilig gedrag vormt de leerervaring. De leerervaring is  te omschrijven als het inzicht en de verkeerskennis die een verkeersdeelnemer heeft. Ook door het vergroten van deze leerervaring kan een veiliger verkeersgedrag worden bereikt.

Als laatste aspect wordt de regelgeving  behandeld. Deze is door de jaren heen sterk veranderd. In de cursus zal  uitvoerig worden ingegaan op de verkeerstekens en regels. Door het behandelen van de regelgeving kan een juiste wending worden gegeven aan de leerervaring.

Het programma bestaat uit 3 onderdelen;

Praktijkgedeelte; hierbij gaat de kandidaat deelnemen aan het verkeersproces als automobilist onder begeleiding van een rijinstructeur. Hierbij krijgt de kandidaat deskundig advies betrekking hebbende op het verbeteren van de houding/gedrag en leerervaring.

Voorlichting en test functionele kenmerken; dit gedeelte bestaat uit een aantal onderdelen zoals een oog- en gehoortest en een. Tevens wordt er voorlichting gegeven over het bewegen van ouderen.

Theoriegedeelte; het theoriegedeelte vormt de educatieve afsluiting van het project waarbij voorlichting wordt gegeven met betrekking tot de verkeerskennis en inzicht maar ook over de verouderingsverschijnselen bij het ouder worden.

Het gehele programma beslaat 6 dagdelen, bestaande uit 1 dagdeel praktijk en 5 dagdelen theorie.

Planning

Werving van kandidaten zal plaats vinden door middel van publicatie in een regionaal dagblad. Kandidaten dienen zich vooraf op te geven en in te laten schrijven bij het secretariaat. Van elke cursist wordt een eigen bijdrage (€ 15,00) verlangd. Voor de begroting wordt uitgegaan van ongeveer 60 cursisten. Dit aantal is gebaseerd op de hele gemeente Dinkelland.

Opmerking

Het project BROEM wordt vervangen door “OPFRISCURSUS”. Op de website van VVN is te lezen wat de cursus inhoudt. Uiteraard zullen de theorie en praktijk in de cursus aan de orde komen.

SCOOTMOBIEL

Doel

VVN organiseert cursussen die gehandicapten leren omgaan met een scootmobiel. Een uitkomst, want tal van mensen vinden het best eng om in de scootmobiel op pad te gaan.

Doelgroep

Bezitters van een scootmobiel van de gemeente Dinkelland worden uitgenodigd voor deze cursus.

Programma

Het programma bestaat uit 2 onderdelen;

Praktijkgedeelte; hierbij gaat de cursist deelnemen aan het verkeer onder begeleiding van een rijinstructeur.

Theoriegedeelte; het theoriegedeelte vormt het educatieve gedeelte van het project, waarbij voorlichting wordt gegeven met betrekking tot verkeerskennis en inzicht.

Opmerking

Het project zal een wat andere opzet krijgen. Met medewerking van de gemeente zullen scootmobielers, fietsers en e-bikers gezamenlijk worden betrokken in een soort training/voorlichting waarbij de gebruiker wordt geattendeerd op de geldende verkeersregels en het veilig gebruik van hun voertuig. Er zal actief aan werving worden gedaan in samenwerking met SWO.

Planning

Werving van cursisten zal plaats vinden door middel van publicatie in de regionale media. Deelnemers dienen zich vooraf op te geven en in te laten schrijven.